Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad UAB „HR spektras“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi:

1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

2. Bendruoju Duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);

3. Kitais atitinkamą veiklą reglamentuojančiais įstatymais, kuriuose nustatyti aiškūs ir skaidrūs asmens duomenų tvarkymo reikalavimai;

4. Įmonės vadovo patvirtintomis „Asmens duomenų tvarkymo, naudojimo ir saugojimo taisyklėmis“.

Teikdama personalo valdymo paslaugas veikloje naudoja fizinių asmenų duomenis:

(a) vardas;
(b) pavardė;
(c) gimimo data;
(d) gyvenamoji vieta (miestas);
(e) elektroninio pašto adresas;
(f) telefono numeris.

Asmuo kuris kreipiasi paslaugos, pvz. ieško darbo, nori konsultacijos darbo paieškos klausimais, būti testuojamas (toliau – Duomenų subjektas) savo sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo išreiškia pateikdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) UAB „HR Spetras“ elektroniniu paštu, nurodytu oficialioje įmonės svetainėje, ar kitu jam patogiu būdu (per internetinius darbo paieškos portalus). UAB „HR Spektras“ nereikalauja Duomenų subjekto papildomai pasirašyti sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo, reikalingo UAB „HR Spetras“ tinkamam paslaugų teikimui.

UAB „HR Spektras“ laiko, kad asmuo, teikdamas savo gyvenimo aprašymą bei jame esančius duomenis neprieštarauja ir sutinka, kad jo asmens duomenys butų naudojami atrankų metu.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

1. Duomenų subjektas turi teisę:

1.1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

1.2. Gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, ir kam jie teikiami;

1.3. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.4. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

1.5. Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

2. Duomenų subjektui galimybė susipažinti su Asmens duomenimis sudaroma pateikus UAB “HR Spektras” rašytinį prašymą dėl susipažinimo su Asmens duomenimis paštu ar el. paštu.

3. UAB “HR Spektras”, gavusi Duomenų subjekto paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia Duomenų subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys pateikiami raštu nurodytu adresu ar el. pašto adresu.

4. Galimybė ištaisyti, sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus Duomenų subjektui sudaroma pateikus UAB “HR Spektras” rašytinį prašymą paštu ar el. paštu ar žodinį prašymą, jei galima identifikuoti Duomenų subjektą. UAB “HR Spektras”, gavusi tokį prašymą, nedelsdama patikrina Asmens duomenis ir Duomenų subjekto prašymu nedelsdama ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius arba sunaikina nurodytus Asmens duomenis.

5. UAB “HR Spektras” nedelsdama praneša Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą Asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą.

6. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų gavėjams, su kuriais UAB “HR Spektras” yra pasirašiusi Paslaugų teikimo sutartis, kuriose įtrauktas punktas dėl Asmens duomenų perdavimo / teikimo ir Duomenų gavėjas užtikrina adekvačią perduodamų Asmens duomenų apsaugą.

7. UAB “HR Spektras” užtikrina, kad Asmens duomenys nebus perduoti 6 punkte nurodytiems Duomenų gavėjams be išankstinio žodinio ar raštinio Duomenų subjekto sutikimo.

8. Asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims (išskyrus nurodytus 6 punkte) tik Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

9. Asmens duomenys saugomi tiek, kiek reikalinga Duomenų subjekto tikslams įgyvendinti arba kol Duomenų subjektas išreiškia valią, kad jo duomenys būtų pašalinti.